Fashion  Will Smith publicly apologizes to Chris Rock

Will Smith publicly apologizes to Chris Rock