Fashion  Lady Gaga switches baristas to ignore Caitlyn Jenner?

Lady Gaga switches baristas to ignore Caitlyn Jenner?