Asia  Killer of Pakistani woman sentenced to death in high-profile case

Killer of Pakistani woman sentenced to death in high-profile case